Lixin County Fuya Gauze Element Co.,LTD
Add:Yongxing Road,No.8,Lixin,Anhui province,China
Tel:+86-558-8806565
FAX:+86-558-8832159
E-mail:fykcsm@163.com